தங்கைக்கு திருமணம்
புதிதாய் வாகனம்
பதவியில் உயர்வு
நினைத்த பெண்ணுடன்
திருமணம் அது இதுவென
எது நடப்பினும்
வாழ்த்துக்களுக்கு முன்னர் வந்து விடுகிறது

"எப்போ பார்ட்டி??"


This entry was posted on 23:26 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.